Αυτός είναι ο Εθνικισμός μου  

Posted by Έλλην Ιππότης

Εθνικισμός είναι η αγάπη και η προσήλωσις εις το Έθνος και όσα ανήκουν ή αναφέρονται σ'αυτό. Εθνικισμός είναι η συνεχής και επίμονος προσπάθεια προς πραγματοποίησιν του ανωτάτου ορίου των ιδεών ενός Έθνους και η τάσις της επιβολής της έννοίας αυτού εντός των ορίων του δια της αποκρούσεως επιβουλής προερχόμενης έξωθεν ή δια της συγχωνεύσεως εις Εν όλον των χωρισμένων μερών του αυτού Έθνους.

"Πηγή: Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του ΗΛΙΟΥ"


Πατριωτισμός
είναι η αγάπη προς την Πατρίδα, εις την γη που ζούμε, είτε σ'αυτήν διαβιώνει ένα Έθνος, είτε πολλά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Εθνικισμού και του Πατριωτισμού. Πατριώτης μπορεί να είναι ο κάτοικος μιας πολυεθνικής χώρας ή και ο κάτοικος μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής (Πελοποννήσου, Κρήτης, κλπ.). Πατριωτισμός σημαίνει αγάπη προς την πατρώα γη, ανεξαρτήτως του διαβιούντος εκεί Έθνους. Μπορεί δηλαδή ο Πατριωτισμός να είναι ευρύτερος ή στενώτερος κατά πλάτος του Εθνικισμού.

Εις την Ελλάδα όπου εις την αυτήν πατρίδα διαβιεί εν και μόνον Έθνος, το Ελληνικόν, αι έννοιαι του Εθνικισμού και του Πατριωτισμού ταυτίζονται.